Všeobecné podmínky členství a užívání členské karty VELTA BONUS CLUB

Členem Věrnostního zákaznického programu VELTA BONUS CLUB (dále jen „klub“), který provozuje společnost VELTA Free Shop s.r.o. se sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1, IČ: 021 60 803, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 221996 (dále jen „společnost VELTA“), se může stát každá fyzická osoba starší 18 let po odevzdání vyplněného a podepsaného registračního formuláře do klubu na pokladně v kterémkoli VELTA Free Shopu nebo na čerpací stanici VELTA Free Shop (seznam prodejen a čerpacích stanic VELTA Free Shop je uveden na stránkách www.veltafreeshop.cz). Vyplněním a podpisem registračního formuláře souhlasí zákazník s podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi seznámil.

1. Spolu s registračním formulářem do klubu zákazník obdrží členskou kartu, opatřenou jedinečným EAN kódem. Od tohoto okamžiku může zákazník začít využívat a čerpat veškeré výhody, ke kterým členství v klubu opravňuje (např. k nákupu se slevou na vybrané zboží, ke sběru slevových bodů, k obdržení dárku zdarma dle aktuální klubové akce atd.). Aktuální výčet výhod pro členy klubu je uveden na stránkách www.veltafreeshop.cz. Karta je přenosná. Zákazník může na tuto kartu (jedinečný EAN kód) provést max. 2 nákupy před odevzdáním vyplněného a podepsaného registračního formuláře. Na další nákupy bez odevzdaného vyplněného a podepsaného registračního formuláře již zákazník nebude moci výhody plynoucí z členství v klubu nadále čerpat. Členská karta je majetkem společnosti VELTA. Každá osoba si může nechat vystavit pouze jednu kartu. Pokud si jakákoliv osoba založí více karet, je společnost VELTA oprávněna takové osobě pozastavit či zrušit členství. Pokud z těchto důvodů dojde k pozastavení či ke zrušení členství v klubu, zablokuje neprodleně společnost VELTA členskou kartu (příp. karty), které se ke zrušenému či pozastavenému členství vztahují. Okamžikem blokace není možné členskou kartu dále užívat ani na ni čerpat jakékoliv výhody či sbírat body. Společnost VELTA nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu, která by ukončením či pozastavením členství v klubu dle tohoto ustanovení členovi klubu mohla vzniknout.

2. Členství v klubu a získání členské karty není podmíněno nákupem zboží na prodejnách a čerpacích stanicích VELTA Free Shop (dále také jako „prodejny VELTA“).

3. Člen klubu může své členství kdykoliv zrušit vrácením karty osobně v kterékoliv prodejně VELTA nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu VELTA Free Shop s.r.o., Na Petřinách 276/10, 162 00 Praha 6.
K zániku členství v klubu dochází automaticky ke dni, kdy byla karta vrácena v prodejně VELTA nebo doručena poštou na výše uvedenou adresu.

4. V případě ztráty, znehodnocení či odcizení členské karty je člen klubu povinen tuto skutečnost oznámit společnosti VELTA na tel. č. (+420) 725 503 158 (pondělí–pátek od 9.00 do 16.30 hod.), kde bude členská karta zablokována. Bude-li mít člen klubu zájem o novou členskou kartu, bude mu vystavena v kterékoliv prodejně VELTA. Na tuto novou členskou kartu budou převedeny nevyčerpané body, pokud o to člen klubu požádá. Za případné škody vzniklé v důsledku zneužití karty neoprávněnou osobou nese odpovědnost výlučně člen klubu.

5. Člen klubu se zavazuje informovat společnost VELTA o změně údajů vyplněných v přihlášce.

6. Společnost VELTA je oprávněna ukončit členství člena v klubu, pokud jeho karta nebyla použita po dobu jednoho roku. Tím není dotčeno právo člena klubu přihlásit se k členství v klubu opakovaně.

7. Při každém nákupu v kterékoliv prodejně VELTA, při jehož placení předloží člen klubu svou členskou kartu, budou na tuto členskou kartu (členské konto) připsány body v určité finanční hodnotě, které může člen klubu následně uplatnit jako slevu na další nákup v kterékoliv prodejně VELTA dle příslušné klubové akce. Členská karta dále opravňuje člena klubu u vybraných položek k nákupu za zvýhodněné klubové ceny, případně k jiným cenovým zvýhodněním dle aktuální klubové akce.

8. Připisování bodů na členskou kartu a vydávání voucherů:
Za každé euro, které zaplatí člen klubu za zboží v prodejnách VELTA, bude na jeho členskou kartu, kterou při placení předložil, připsán jeden bod. Výjimku tvoří tabákové výrobky, pohonné hmoty a dálniční známky, kde je sběr bodů v poměru 1 zaplacené euro = 0,5 bodu. Počet připsaných bodů za nákup se odvíjí podle ceny nákupu zboží v eurech zaokrouhleno směrem dolů na celé jednotky. Nákupy v českých korunách budou pro výpočet bodů přepočítány dle aktuálně platných kurzů na prodejnách. Za každých získaných 300 bodů obdrží člen klubu poukázku (voucher) na nákup v hodnotě 3 eura. Voucher za nasbírané body bude členovi klubu vydán na pokladně prodejny VELTA po ověření, že odevzdal registrační formulář a že v tomto formuláři vyplnil všechna povinná pole. Obdržený voucher lze uplatnit vždy nejdříve na následující nákup po jeho vydání, a to na veškeré zboží, vyjma tabákových výrobků. Voucher nelze kombinovat s dalšími slevovými poukazy. Platnost voucheru je 90 dní od vystavení. Body VELTA BONUS CLUBU jsou platné po dobu 12 měsíců od jejich připsání na členskou kartu. Nevyčerpané body na členské kartě, které nebyly užity v době své platnosti, propadají společnosti VELTA bez náhrady.

9. Informace o zpracování osobních údajů člena klubu jsou upraveny v samostatném dokumentu „Informační memorandum o zpracování osobních údajů pro členy věrnostního zákaznického programu VELTA BONUS CLUB“, který je uveden níže. Součástí členství v klubu je i zasílání e-mailových newsletterů společnosti VELTA, obsahujících informace o nabídkách a akčních slevách společnosti VELTA, na e-mailovou adresu, kterou člen klubu uvedl v registračním formuláři.

10. Aktuální znění podmínek členství v klubu je dostupné na www.veltafreeshop.cz nebo na vyžádání v každé prodejně VELTA. Společnost VELTA si vyhrazuje právo kdykoliv změnit mechanismus akcí a slev poskytovaných v rámci věrnostního zákaznického programu VELTA BONUS CLUB a podmínky členství v klubu. Nové podmínky platí dnem, kdy jsou zveřejněny na internetových stránkách www.veltafreeshop.cz. Společnost VELTA si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit věrnostní program VELTA BONUS CLUB, a to bez náhrady.

Tyto podmínky členství v klubu jsou účinné od 1. 5. 2018.

VELTA Free Shop s.r.o.

Revoluční 762/13
110 00 Praha 1

IČ: 02160803
DIČ: CZ02160803